پردازش مس فلوچارت

کسرا | نرم افزار حضور و غیاب، اتوماسیون تغذیه، اتوماسیون حراست ...

نرم افزار حضور و غیاب کسرا می تواند همه ی انتظارات این مراکز را پوشش دهد. .... الگوریتم شناسایی اثر انگشت خشک؛ قابلیت متفاوت دستگاه حضور و غیاب سوپریما.

دریافت قیمت

مسائل ساده حل

باالتر. د(. بودجه. بندی. برای. بودجه. بندی. فصل چهارم. می. توانید از نمونه پیشنهادی استفاده کنید. .... فلوچارت. ها با داده. های نمونه. 1. 1. 7. آشنایی با شاخص. های انتخاب الگوریتم و فلوچارت بهینه. 1. 8. آشنایی با ... کردن ورودی، خروجی و پردازش. های. الزم در.

دریافت قیمت

سیستم بلادرنگ و هوشمند اعلام هشدار خستگی رانندگان بر مبنای ...

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴ. ﺌﻮ. )ل. داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻜﻴﻢ ... دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در ﺟﺪاﺳﺎزي، ﻧﺮخ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺧﻄﺎ در اﻋﻼم ﻫﺸﺪار و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮدازش داده ..... ﻧﻤﻮدار. ROC. 40. ﻓﺮﻳﻢ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

دریافت قیمت

مدلسازی درخت تصمیم گیری بر اساس روشهای داده کاوی و پیشنهاد یک مدل ...

1 دسامبر 2014 ... پردازش اولیه داده. ها هشت رکورد به ... نمودار. ها. و جدول. های. و1. 8. نتایج این تحلیل. ها را نشان. می. دهند. در جداول، ... گیری با استفاده از دو الگوریتم. CART.

دریافت قیمت

نرم افزار اتوماسیون اداری - نرم افزار بایگانی

... مورد نیاز نامه و درج اتوماتیک در قالب نامه، و ارتباط بین چند دبیرخانه ها با هم می باشد. ... امكان دسترسی به نامه های پیرو و عطف هر نامه و رزرو شماره نامه صادره; تعریف چارت...

دریافت قیمت

633 K

20 سپتامبر 2013 ... ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﭘﺲ. ﺧـﻮر. ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﻬﺘـﺮي را. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫـﺪ. 2 ( .) آﻟـﭗ و ﺳـﯿﮕﯿﺰاوﻏﻠﻮ. (. 2007. ) ﺑـﺎر. رﺳــﻮب ﻣﻌﻠــﻖ ﺣــﻮزه ..... ﻫــﺎ را ﭘــﺮدازش و ﻻﯾــﻪ ﺧﺮوﺟــﯽ ﻧﺘــﺎﯾﺞ. را ﺑﻪ. ازاي ورودي.

دریافت قیمت

به ی رادار ری تصاو سنجی تداخل ی زمان ی پردازش سر در ی و زیرزمینی ن ...

مس. ري. نيا. خطوط. اتفاق. ين. فتاده. است . واژگان کلیدی: سر. ي. زمان. ي. تداخل. سنجي ..... مراحل و الگوريتم پردازش تصاوير راداري و انجام ..... پردازش الگوریتم. های. PS.

دریافت قیمت

نمودار مس|شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز - قیمت طلا, قیمت سکه, قیمت دلار

نمودار قیمت مس,نمودار مقایسه قیمت مس با روزها و ماه های گذشته,تغییرات شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه,یک ماهه,سه ماهه,شش ماهه.

دریافت قیمت

در پردازش ابری منابع بندی زمان های الگوریتم بررسی - دومین کنفرانس ...

2 سپتامبر 2017 ... الگوریتم. های. زمان. بندی. منابع. در پردازش ابری. علی اصغری. *. 1،. محمد کر. می. سهراب. ی. 2. -1. عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن و.

دریافت قیمت

xcb

د-نمودار گردش عمليات چرخه فرآيندها و جريانهاي داده را نشان می دهد اما نمودار گردش داده ها اين کار را نمي کند. ... ه- هر نماد پردازش دستي بايد يک ورودي و يک ستاده داشته باشد.

دریافت قیمت

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

5 آوريل 2005 ... ي رﺧـﺪاد. ﺗﺤﻮل. ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﯽ. ﭘﺮداﺧﺖ . اﻣﺎ اﻣﺮوزه از آﯾﻨﺪه. ﭘﮋوﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ. رود ﭘـﺎ را. ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮده و ﺑﺎ ..... ﮐﺸﻒ روﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺳﺘﻔﺎده از. اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري؛ ﮐﻪ ﺑﺮ ..... ﭘﺮدازش. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻬﺪ . 4. ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدي. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق . 5.

دریافت قیمت

در پردازش ابری منابع بندی زمان های الگوریتم بررسی - دومین کنفرانس ...

2 سپتامبر 2017 ... الگوریتم. های. زمان. بندی. منابع. در پردازش ابری. علی اصغری. *. 1،. محمد کر. می. سهراب. ی. 2. -1. عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن و.

دریافت قیمت

یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر بردار در شبکه حسگر بیسیم زیر آب

توجه به اهمیت پردازش اطالعات در سیاره ای که 70 درصد سطح. آن از آب پوشیده شده ... خاصی هستند که سبب می شود طراحی یک الگوریتم مسیریابی. کارآمد برای آنها سخت و...

دریافت قیمت

داده ﮐﺎوي ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار WEKA - فرابر

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺭ ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻋﺼﺒﻲ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯ ..... ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ. ﺁﻥ .... ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ. ﻫﺎ. ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺍ ﻣﺴ. ﻟﻪﺎ. ﻫﺎ ﺭﺩﻩ. ﻫﺎ ﺭﺳﻤﻲ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﻪ.

دریافت قیمت

453 K - روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو روش دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﯿﺎر ﻣﺲ ﺑﻮد. از. ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ .... ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. ورودي. و. ﺧﺮوﺟﯽ. از. ﻃﺮﯾﻖ. ﯾﮏ. ﮔﺮوه. از. واﺣﺪﻫﺎي. ﭘﺮدازش. ﺑﻨﺎم. ﻧﺮون. ﺻﻮرت. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ﮐﻪ. در.

دریافت قیمت

696 K

4 سپتامبر 2013 ... ISSN: 2345-2250. ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﺟﺴﺘﺠﻮ. ي. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ. ﻲ. در ﺣﻞ ﻣﺴ. ﺎﺋ. ﻞ. ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي .... ﺣﻖ اﻧﻘﻄﺎع در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮدازش ﻛﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ..... ﻓﻠﻮﭼﺎرت روش ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎده در. ﺷﻜﻞ.

دریافت قیمت

ﺳﺮي ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ - مهندسی شیمی

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﭘﺜﺖ ﺳﺮﻫﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم. دﻫﺪ ... ﻏﯿﺮ از دو ﻋﺪد اول اﻋﺪاد ﺑﻌﺪي از ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .... ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ دوم و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﻣﻮرد ﭘﺮدازش.

دریافت قیمت

مطالعه‌پهنه‌های‌دگرساني‌در‌شمال‌سراب‌با‌استفاده‌ازداده‌های - ResearchGate

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت ملي مس صورت گرفته. است که خالصه و برخي از این ..... 2003( ASTER(. شکل4 - فلوچارت پردازش داده هاي ASTER .

دریافت قیمت

روش ذوب مس - آسیاب و ماشین آلات معدن

مطالعۀ پارامتریک مصرف سوخت و نشر آلاینده‌های کورۀ فلاش مجتمع ذوب مس . ... فرآیند ذوب برای آنتیموان - سنگ شکن برای فروش, به جای روش ذوب و , می باشد که فرآیند...

دریافت قیمت

تامین تجهیزات معدن بوکسیت

استفاده از معادن شن و ماسه سیلیس. hematit حذف از پردازش شن و ... 23 آوريل 2018 می متالز حسین شایسته فرد مدیر عامل معدن بوکسیت تاش در گفت و و خوراکی روزانه – تامین .... pre:دلبستگی پلودر بتن گیوتینnext:فلوچارت برای استخراج سنگ آهن.

دریافت قیمت

قیمت مس | نرخ مس | نمودار مس | COPPER | IFCM ایران - IFC Markets

به منظور اخذ تصمیم های صحیح و توسعۀ روش های معاملاتی تان، نرخ های مس (COPPER) واقعی را در نمودارهای زنده و متنوع زمانی مشاهده نمایید.

دریافت قیمت

طراحي الگوي ساختار سازماني مناسب براي استقرار مديريت ارتباط با ...

يكپارچه براي جمع آوري و پردازش اطالعات شخصي مشتريان. اس ت. در واق ع اين .... براي اين كار، الزم است نمودار مزايا و نقاط قوت ارتباط با مشتريان. در دو بعد زير ... س ازمان هاي داراي ساختار مس طح و غيرمتمركز در مقايسه با سازمان هاي. سلس له...

دریافت قیمت

های دیجیتال جزوه درس پردازش سیگنال (DSP) - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ...

متغیرهای. مستقل. می. توان. دن. یک بعدی مانند سیگنال گفتار که متغیر مستقل آن زمان می. باشد و یا .... وم بحث می. کنیم که در نهایت منج. ر به. سیگ. نال. های. دیجیتال می. شود. پردازش. سیگنال ...... باشد که دراین صورت، نمودار حالت نمایی دارد. در. ادامه، نمودار.

دریافت قیمت

مسائل ساده حل

باالتر. د(. بودجه. بندی. برای. بودجه. بندی. فصل چهارم. می. توانید از نمونه پیشنهادی استفاده کنید. .... فلوچارت. ها با داده. های نمونه. 1. 1. 7. آشنایی با شاخص. های انتخاب الگوریتم و فلوچارت بهینه. 1. 8. آشنایی با ... کردن ورودی، خروجی و پردازش. های. الزم در.

دریافت قیمت

آشنایی با اصول و کاربرد های پردازش موازی به صورت PDF - متلب کار

22 دسامبر 2017 ... در این بخش مقاله آشنایی با اصول و کاربرد های پردازش موازی (Parallel ... شده و کد های برای پیاده سازی یک الگوریتم به صورت موازی ارائه شده است.

دریافت قیمت

ﺳﺮي ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ - مهندسی شیمی

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﭘﺜﺖ ﺳﺮﻫﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم. دﻫﺪ ... ﻏﯿﺮ از دو ﻋﺪد اول اﻋﺪاد ﺑﻌﺪي از ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .... ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ دوم و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﻣﻮرد ﭘﺮدازش.

دریافت قیمت

استفاده از الگوریتم جغرافیای زیستی در بهینه سازی شبکه عصبی ...

های الیه قبل است و خروجی. جهت پردازش به الیه بعدی منتقل می. شود. نوع مهمی از. شبکه. های عصبی پیشخور، پرسپترون چند الیه. ٢. ) MLP. (. است. ) 00 .(. الگوریتم.

دریافت قیمت

Survey of Different Heuristics for Set-Cover Problem

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، زﻣﺎن و ﻓﻀﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺮف ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. از ﻣﻬﻢ ...... ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺮدازش ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻫﺴﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮ و. ﺑﺨﺶ.

دریافت قیمت

با استفاده از پردازش تصویر راه آهن های سوزن تیغه ... - پژوهشنامه حمل و نقل

16 ا کتبر 2016 ... پردازش تصویر به عنوان یکی از فناوری. های اخیر در صنعت. بازرسی، در ادامه به معرفی این روش برای حل مساله پرداخته. می. شود. شکل .3. فلوچارت روش...

دریافت قیمت

آشکارسازی خطوط ساحلی با تکنیک پردازش تصویر ماهواره‌ای

6 مارس 2018 ... تـﺎ پﺎيـﺎن ﻓلوﭼـﺎرت، همـﻪ. ي. پﺮدازش. هﺎ روي زيﺮﻣجموعﻪ. هﺎ بودند . ﻣـوارد ﺳـوم و ..... ﻣس. ﺎحت. در. ﻣنﻄﻘﻪ. ي ﻣورد. ﻣﻄﺎلﻌﻪ. را. در. ﻃول. ﺳﻪ. ﺳﺎل. بﺮرﺳي شـده. نشـﺎن. يﻣ.

دریافت قیمت

ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ - فصلنامه علمی - پژوهشی ...

27 مارس 2016 ... ﭘﺮدازش داده و ﻣﺤﺘﻮاي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در راﺳﺘﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن. اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺤﻘﻖ. ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﻬﺖ. ﭘﺮداز. ش ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن...

دریافت قیمت

برنامه بازنگری شده مهندسی پزشکی مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش

ه خود با آن مواجه. می. شوند. را دارا هستند . دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی متشکل از. گرایش. های. زیر. می ...... معرفی مقدماتی درس و اهداف کلی آن، بلوک کلی یک سیستم پردازش سیگنال ... دیورژانس، خوشه یابی کلیات و معیارها روش ترتیبی ، الگوریتم.

دریافت قیمت

ارائه یک الگوریتم جدید جهت ایجاد تعادل بار روی ماشینهای مجازی در ...

15 ژانويه 2007 ... سازی ازدحام ذرات. 5. و استراتژی جهش الگوریتم ژنتیک. 6. « می. باشد ... پردازش. ابر. یک. معمار. ی. سرو. یس. محور است که ارتباط آن از. طر. یق.

دریافت قیمت

جزوه درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

پردازش داده ها تولید می شود اطالعات اطالق می گردد . الگوریتم. : دستورالعملهایی که برای کامپیوتر نوشته می شود را الگوریتم گوییم . برنامه کامپیوتری. : به تشریح...

دریافت قیمت

اصل مقاله

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴ. ﺮﻴ. راﻫﺒﺮدي. (. ﺗﻤﺮﻛـﺰ رو. ي. ﺑﺨـﺶ. ﻫـﺎ. ي. ﺧﺎص ﺑﺎزار. ) و ﺗﺨﺼ. ﻴ. ﺺ. ﻇﺮﻓ. ﺖﻴ. ﻧﮕ(. ﻬﺪار ... درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮدازش. ﻚﻳ. ﺳـﻔﺎرش ﺧـﺎص و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺮدازﺷـ. اﻲ. ﻦﻳـ. ﺳﻔﺎرش. ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . ﭘﺮدازش. ﻚﻳ ...... ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﭘﺎرﺗﻮ. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. MOSA. ﺷﻜﻞ . 9. ﻧﻤﻮدار. ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﭘﺎرﺗﻮ. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. NSGA II...

دریافت قیمت

ویژه نامه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 - انجمن آمار ایران

آﻣﺎرﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ. : آﻣﺎرﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ، آﻣﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از. ﭘﺮدازش. (. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي، ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻠﺨﻴﺺ. و ...) داده. ﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮ ...... ري ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺳﻴﺎﺳــﺘﮕﺰاري،. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﻧﻈﺎرت و ﻫـﺪاﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ. (. ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار .... ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺴ. ﺘﻘﺮ در. ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎن.

دریافت قیمت